Domů / Jaký je Bůh

Jaký je Bůh

Je takový, jak ho některá společenstva a dokonce církve představují? Je nutné si Ho stále usmiřovat, přinášet oběti, platit odpustky? Máme mít strach z věčných muk v pekle, nebo očistce? Je Bůh zlý a náladový?
Je opravdu takový?

 

Jaký je tedy náš Bůh?
Pro odpovědi musíme do Bible – Jeho Slova.
Ta Boha Stvořitele – Ježíše Krista představuje v mnoha úžasných podobách. Dovíme se, že Bůh je milostivý, soucitný, láskyplný, odpouštějící, trpělivý, tichý…
Je také spravedlivý soudce, který bude účtovat s každým, kdo působil zlo.
Pojďme se podívat na několik veršů…

Bůh je láska

 • Jan 3:16
  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 • 1. Janův 4:6
  A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
 • Zjevení Janovo 1:5-6
  a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.

Mnozí namítají, že kdyby byl Bůh, nebylo by tolik zla. Jak to tedy je? Odpověď není zcela jednoduchá.

Prapůvodcem veškerého zla je superinteligentní, kdysi neuvěřitelně krásná a nadaná bytost. Její původní jméno bylo Lucifer – Světlonoš. Poté, co se dopustil vzpoury proti Bohu a zmanipuloval třetinu andělů, musel opustit nebe.
Nyní se satan, neboli ďábel, projevuje v mnoha oblastech našich životů. Žel ne dobře. A lidé mu v konání zla velmi mocně pomáhají. Satan je tedy zdrojem veškerého zla. Jinými slovy – zlo je nepřítomnost dobra, je to jako mor, který požírá dobré.
Podrobnosti o konfliktu dobra a zla naleznete např. na NeuvěřitelnáOdhalení.cz.

Bůh je varující

 • Izajáš 46:10
  Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Bůh lid varuje dopředu. Oznamuje konec od počátku. Bible obsahuje stovky proroctví. Mnohá se již vyplnila, některá se vyplňují a další na svůj čas čekají. Na světě neexistuje jiná kniha, která by obsahovala tolik přesně se plnících proroctví.
Příběh Jonáše, proroctví o zničení Jeruzaléma, a další  jsou důkazem, že Bůh nás chce chránit.
Posláním tohoto webu je poukázat na to, co se blíží na tento svět. Z jediného důvodu – a tím je záchrana co nejvíce lidí pro věčné království.

Bůh je spravedlivý

 • Žalm 11:7
  Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!
 • Žalmy 11:4-7
  Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!

Bůh je odpouštějící

 • Žalmy 103:3
  On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
 • Numeri 14:18
  »Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.«

Bůh je věrný

 • Deuteronomium 32:4
  On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!

Bůh je pomáhající

 • Žalm 34:19
  Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!

Bůh je mocný a spravedlivý soudce

 • Izajáš 33:22
  Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel!
 • Kazatel 11:9
  Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.
 • Žalmy 50:3-14
  Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!  Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: „Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!“ Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce – on jediný! séla „Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým!

Bůh je svrchovaný panovník

 • 1 Timoteovi 6:15
  ..požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.

Čtěme Bibli

Možná jste někdy slyšeli argument, „já jsem už Bibli četl – nechápu, co na ní vidíš“

Je to podobné jako s manuálem pilota raketoplánu. Ten si také můžete přečíst. Otázkou je, zda poletíte. A v tom je rozdíl…

Chceme Boha poznávat? Pak čtěme jeho Slovo – Bibli a nenechme se nikým manipulovat. S pokornou modlitbou za správné pochopení tak můžeme poznávat neuvěřitelnou moudrost a skutečnou tvář Ježíše Krista!

Další texty o tom, jaký je Bůh:

 • Nejvyšší Bůh je můj štít – on je zachráncem upřímných! Žalmy 7:11
 • Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalmy 100:5
 • Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Žalmy 145:8
 • Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou poctivé. Žalmy 119:137
 • Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“ Izajáš 46:10
 • Hospodin je trpělivý, však velmi mocný – neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. Nahum 1:3
 • Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izajáš 9:5
 • Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“ Izajáš 41:13
 • Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! Deuteronomium 32:4
 • Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel! Izajáš 33:22
 • Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. 1. Janův 1:9
 • Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Jeremijáš 10:10
 • Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Žalm 11:7
 • Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! Žalm 135:6
 • Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení. Žalm 9:10
 • Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Job 36:5
 • Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Žalm 34:19
 • A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. 1. Janův 4:6
 • Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! Jób 36:26


Jeden komentář

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít