Domů / Studium / Duchovní růst, posvěcování

Duchovní růst, posvěcování

1 Tesalonickým 4,3 
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení…

Mnoho křesťanů zanedbává duchovní růst. To ve svém důsledku může vést ke ztrátě věčného života. Podobenství o deseti družičkách (Mat 25) hovoří jasně o tom, že významná část lidí očekávající 2. příchod Ježíše Krista (zejména adventistů) nebude spasena.
Proč? Neměli dostatek Ducha Božího. Co to ale znamená?
Podíváme se na několik aspektů.

Pýcha a sebeklam
Mezi Božím lidem panuje pýcha a sebeklam. Sám Pán Ježíš mluví o církvi poslední doby – Laodicei takto:

 • Zjevení Janovo 3:17
  Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

Zlehčování Božího zákona
Často je slyšet argument, že Pán Ježíš za nás zemřel a tak je vše vyřešeno. Opravdu?

 • Židům 10:26
  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,
 • Jeremjáš 7:9-10 
  Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede mě v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: `Jsme spaseni‘? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti?

Co s tím? Jedinou cestou je opět Pán Ježíš Kristus a naše pokání. Je nutné, abychom si uvědomili náš skutečný stav a začali činit pokání – stejně jako ho činili židé při Dni smíření. Den smíření totiž prožívá také Boží lid v současnosti.

 • Lukáš 13:3
  …nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.

Pokud si uvědomíme naší zoufalost, pak je třeba s Boží pomocí usilovat o nápravu.

Máme usilovat o posvěcování mocí Ducha Božího, jehož vzorem a cílem je Pán Ježíš Kristus.
A tento proces je nezbytný a musí pokračovat stále až do smrti nebo druhého příchodu Pána Ježíše.

 • 1 Petrův 2:1-2
  Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;
 • 1 Petrův 1:14-16
  Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´

Zde jsou některé důležité texty Ellen Gould White

Váš křesťanský život musí být pevný a silný. Můžete dosáhnout vysokého stavu, který je Biblí stanovený; musíte jej dosáhnout, chcete-li být Božími dětmi. Nemůžete nečině stát; buď jdete vpřed, nebo klesáte zpět…
…Kde je duchovní zdraví, tam je růst…
…Nyní jste důrazně vyzýváni, abyste pilně využívali každého prostředku milosti, aby se váš charakter proměnil a vy dosáhli plné zralosti v Kristu Ježíši.
EGW – 5T 264

Chceš-li být svatým v nebi, musíš být nejprve svatým na zemi. Charakter, který jsi získal v tomto životě, se smrtí ani zmrtvýchvstáním nezmění. Vyjdeš z hrobu se stejnými sklony či touhami, jaké jsi projevoval doma či ve společnosti. Ježíš při svém příchodu nezmění charakter lidí. Dílo proměny musí být vykonáno nyní. (13 MR82, 1891)

V určité míře můžeme mít Božího Ducha, ale prostřednictvím modlitby a víry musíme požadovat stále více.
Naše úsilí v tomto směru nesmí nikdy ustat. Když nežijeme očekáváním raného a pozdního deště, neděláme-li žádné pokroky, pak nebudeme spaseni vlastní vinou…
Velká shromáždění ve sborech i mimo ně a všechny ostatní příležitosti, kdy konáme práci pro spasení druhých, jsou příležitostí obdržet od Boha raný a pozdní déšť (TM 508, 1897)

Duch Svatý chce být přítomen v srdci každého člověka. Je li zván jako vážený host, pak ti, kteří jej přijmou, budou dokonalými v Kristu. Započaté dílo bude dokončeno. Čisté myšlenky, Boží láska a podobnost Kristu v jednání nahradí nečisté myšlenky, hříšné sklony a odbojné chování. (Ch 561, 1896)

„Jakmile Duch Boží ovládne srdce člověka, proměňuje život. Hříšné myšlenky ustupují do pozadí, zlé činy se neuplatní, místo hněvu, závisti a sporů vzniká láska, pokora a pokoj. Radost zaujme místo smutku a v jeho tváři se odráží světlo nebes. Nikdo nevidí ruku, která usnadňuje břímě, ani světlo, sestupující z nebes. Požehnání se dostaví ve chvíli, kdy se duše s vírou odevzdá Bohu. A síla, kterou lidské oko nevidí, vytváří novou bytost k obrazu Božímu.“
„Jedině působení Ducha svatého na srdce nás může připravit pro nebesa. Vliv Ducha svatého nás musí denně přetvořit.“

Hlubší posvěcení každého z nás je nezbytné. Ale jak jej dosáhnout?
Prosby o Ducha Božího, modlitby, křesťanská meditace (rozjímání),  studium Bible, služba potřebným, půst….

Skvělá kniha na toto téma Hlad po Bohu od autora John Dybdahl ve vydavatelství Advent orion, nebo MP3 záznamy semináře stejného autora ZDE.

Výborný materiál na téma Příprava na pozdní déšť ke stažení zde:
[download id=“6″]

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít