Domů / Studium / Křesťan a politika

Křesťan a politika

Křesťan a politika
Ti, kteří v našich sborech a školách vyučují Bibli, nemohou druhé svobodně seznamovat se svými názory na politiky či politiku, protože by tím mohli ovlivnit druhé a předat jim svůj pohled na věc. Mezi těmi, kdo vyznávají, že věří přítomné pravdě, jsou však někteří, kteří se neumějí ovládat a veřejně vyjadřují své názory a politické preference, čímž rozdělují sbory.

Pán si nepřeje, aby se jeho lid politikou zabýval. O těchto záležitostech je lépe mlčet. Kristus vyzývá své následovníky, aby se sjednotili na základě principů evangelia, které jsou jasně představeny v Božím slově. Nemůžeme s jistotou volit politické strany, protože nikdy nevíme, koho vlastně volíme. Stejně tak nemůžeme prosazovat nějaký volební program.

Opravdoví křesťané jsou ratolesti vinné révy, které nesou dobré ovoce. Jsou jednotní a pěstují křesťanské společenství. Nenechají se ověsit symboly politických stran. Jediný symbol, který jsou ochotni nést, je symbol Ježíše Krista.

Co máme tedy dělat? Máme nechat politiku na pokoji. Je třeba obdělat rozlehlou vinici. Mají-li však křesťané pracovat mezi nevěřícími, neměli by působit jako lidé ze světa. Neměli by trávit čas politickými diskusemi ani by neměli politikařit. Jestliže to budou dělat, umožní tím nepříteli, aby se mezi ně vetřel a působil mezi nimi rozbroje a nesoulad.

Boží děti by se měly politice vyhýbat. Neúčastněte se politických diskusí. Oddělte se od světa a nezanášejte do sborů či škol myšlenky, které by mohly způsobit rozdělení. Rozbroje jsou morálním jedem, který do církve přinášejí sobečtí jedinci.
–Ellen Gould White (GW 391–395)–

Vliv neuvážených prohlášení
Někteří naši bratři napsali nebo pronesli výroky, které mohou lidem připadat jako útok na vládu a zákony. Není rozumné se takto vystavovat nebezpečí, že budeme nesprávně pochopeni.

Rovněž není moudré neustále poukazovat na chyby, jichž se vláda dopustila. Naším úkolem není napadat jednotlivce či instituce. Musíme být velmi opatrní, abychom nevzbudili dojem, že se vzpíráme světským autoritám. Ačkoli je pravda, že se nacházíme uprostřed tuhé bitvy, naší zbraní musí být jasné „Toto praví Hospodin“.

Naším úkolem je připravit lidi, aby obstáli ve veliký den Božího hněvu. Proto bychom se neměli nechat strhnout názory, jež vyvolávají rozbroje či probouzejí nepřátelství v lidech, kteří nepatří do naší církve.

Je třeba myslet na to, že nás svět bude posuzovat podle toho, jaký budíme dojem. Chceme-li druhým představovat Krista, musíme se chovat zásadově. Dříve než se pustíme do boje, musíme mít jistotu, že jsme přijali Ducha svatého. Jedině tak budeme schopni zvěstovat jasné poselství, aniž bychom přitom druhé odsuzovali, jak to dnes mnozí s oblibou dělají.

Všichni opravdoví věřící by měli horlivě usilovat o záchranu svých protivníků a soud nad vládci a zákonodárci přenechat Bohu. Naší povinností je pouze s pokorou jako věrná stráž bránit principy pravdy v Kristu.
–Ellen Gould White (6T 394–397)–

Rada k volbám
Naše práce záleží na tom, abychom bděli, čekali a modlili se. Studujte Písmo. Kristus vám dal výstrahu, abyste nebyli jako lidé ze světa. Máme se od nich vzdálit a zůstat odděleni, „a nečistého se nedotýkejte a já přijmu vás a budu vám za Otce a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí“ (2K 6,17,18).

Ať máte jakékoliv mínění o hlasování v politických otázkách, nemáte to prohlašovat ústně ani písemně. K otázkám, které nemají žádný vztah k trojandělskému poselství, se nemá náš lid vyjadřovat. Náš adventní lid již velmi potřeboval, aby se přiblížil k Bohu. Některých našich mužů a žen se zmocnila žhavá touha po politické činnosti. Chtěli něco hlásat, být s něčím spojeni, ale přitom sami dobře nevěděli, s čím. Ale to, že Kristus se k mnoha věcem nevyjádřil, je dostatečně výmluvné ….

Milí bratře, jistě si vzpomenete, že Pán po nikom nechce, aby v našich novinách oznamoval své politické názory nebo o nich mluvil, když se lid shromáždí, aby slyšel slovo Páně….

My – lid Boží – se nemáme míchat do politických otázek. Všem by bylo ku prospěchu, kdyby dbali na Boží Slovo: „Netáhněte jha s nevěřícími“ (2K 6,14) nečiňte to tedy ani v politice, ani s nimi nesdílejte jejich oddanost světským věcem. To není bezpečný základ, na němž by bylo možno stát a společně pracovat. Věřící nemá s nevěřícím nic společného.

Ten, kdo porušuje jedno z Božích přikázání, přestupuje celý zákon. Nehlasujte; ani nepokládejte za svou povinnost nutit každého, aby dělal to, co vy.
–Ellen Gould White (Letter 4, 1898)–


Poznámka:

Tato stanoviska jsou prozíravá z mnoha důvodů. Jením z těch důležitých je i ten, že nevíme přesně jaké/čí zájmy politici hájí a jaké hodnoty vyznávají?

Neskrývanou pravdou je, že mnoho politiků je propojeno s různými spolky, řády a komunitami. Každá takováto organizace má své hodnoty cíle a podle nich také může využívat postavení svých členů. Že by to nedělaly?

Namátkou: George Bush – člen Skull and Bones,  Prezident EU Herman Von Rompuy považuje za čest, když je nazýván Jezuitou, Svobodní zednáři se ani netají tím, že chtějí do EU přinést nové ideje atd…
Nemusíme však chodit daleko. Bývalý senátor a poslanec Evropského parlamentu a také bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný se otevřeně hlásí ke svému členství v B´nai B´rith. Česká politika je plná svobodných zednářů na různých stupních zasvěcení – viz článek  Českou politiku ovládají zednáři nebo B´nai B´rith a Česko(slovensko).

Zajímavé video:

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít