Domů / Studium / Můžeme urychlit 2. příchod Ježíše Krista?

Můžeme urychlit 2. příchod Ježíše Krista?

Odpovědi najdeme v Bibli a také ve spisech Ellen Gould White.

Pán má trpělivost

 • 2 Petrův 3:9 
  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost (shovívá B. Kralická), protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
 • Ezechiel 33:11
  Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“

Z textů vyplývá, že Bůh má se svým lidem trpělivost a čeká, protože nechce, aby někdo zahynul. Stejně jako v době Sodomy: Lot žil se svou rodinou v tomto městě a Bůh Lotovi řekl, že dokud nebude v bezpečí, nemůže začít s vykonáním soudu:

 • 1. Moj 19.22
  „Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš.“ Proto bylo to město nazváno Sóar (to je Maličké).

Bůh čeká na to, až bude Jeho lid takzvaně v bezpečí. Tedy Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul.

Proč by měl někdo zahynout?
Z podobenství o 10 družičkách víme, že podstatná část věřících, kteří očekávají druhý příchod, nebude spasena!!! Proč? Nebudou připraveni (nebudou mít dostatek Ducha Božího), a proto nedostanou Boží pečeť, která je chrání při posledních ranách.

Andělé čekají se zapečetěním

 • Zjevení Janovo 7:1-3
  Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

Tento text říká, že andělé mají posečkat, dokud nebude Boží lid zapečetěn. Otázkou je, proč?
Problémem je samotný Boží lid, který není připraven na Boží pečeť a není tedy v bezpečí před přicházejícími sedmi ranami. Proto andělé čekají.
Připravenost urychlit můžeme!

Izraelité chodili po poušti 40 let
Když Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, chtěl je dovést do zaslíbené země co nejdříve.
Lidé se však bouřili a navzdory zázrakům, které viděli, odmítali poslušnost Bohu. Bohu nic jiného nezbývalo, než malověrný a vzpurný národ vodit po poušti 40 let.

 • Židům 3:15-19
  Je řečeno: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!´ Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.

Zde je jasně patrný princip, že si lid svou nepřipraveností oddálil vstup do zaslíbené země. Stejně jako my dnes si svou vlažností a vzdorem oddalujeme vstup do zaslíbené země v nebesích.

Co píše Ellen Gould White?

Dlouhá, temná noc je plná strádání, ale příchod rána se odkládá, protože kdyby Mistr už přišel, mnozí by byli nalezeni nepřipraveni. Důvodem tak dlouhého čekání je, že Bůh si nepřeje, aby Jeho lid zahynul. (2T194)

„Nebyla to Boží vůle, aby se Kristův druhý příchod takto opozdil. Vždyť Bůh ani svému izraelskému lidu nenaplánoval čtyřicetileté putování pouští… Hříchy oddálily vstup novodobého Izraele do nebeského Kenaánu. V žádném případě není vina na Božích zaslíbeních. Je to nevěra, světáctví, neposvěcenost a spory mezi Božím lidem. To vše nás už po mnoho let spoutává v tomto světě hříchu a bídy.“ (Ev 696)

Kristovým toužebným přáním je, aby mu byl jeho lid podobný. Když se na jeho následovnících dokonale projeví Kristova povaha, tehdy přijde, aby je přijal jako své vlastnictví.
Předností každého křesťana je nejen radostně očekávat příchod Páně, ale také jej uspíšit. Kdyby všichni, kteří vyznávají jeho jméno, přinášeli ovoce k jeho chvále, jak rychle by to bylo na celém světě zaseto zrno evangelia. Poslední velká žeň by rychle dozrála a Kristus by přišel, aby sklidil svou drahocennou úrodu.  (COL 69, 1900)

Šířením evangelia ve světě můžeme urychlit návrat našeho Pána. Nemáme jen nečinně čekat až Boží den přijde. Je třeba přispívat k tomu, aby přišel co nejdříve. (2 PT 3,12), (TV 405), (DA 633, 1898)

Když se staneme jeho spolupracovníky, dá nám moc, aby byl učiněn konec této tragédii. (Ed 264, 1903)

„ Kristus si přeje, aby v jeho církvi na zemi vládl stejný řád, způsob vedení a božský soulad jako v nebi. Slunce spravedlnosti tak bude moci svítit světu prostřednictvím jeho lidu a Kristus bude oslaven „(DA 680).

Dokud se Laodicea nepokoří, neprozkoumá své srdce, a nepodřídí se Boží disciplině, dopadne na ni bouře, která proseje a zatřese jejími řadami a smete všechno její domácí vybavení. Tato bouře připraví cestu pro samotného Pána, který se chopí své vlády.
( Svědectví pro kazatele ) 300.

Co z těchto textů vyplývá?
Aby mohl Ježíš Kristus  na tento svět přijít, MUSÍ  zde být lid, který je Mu podobný. Tento lid musí zrcadlit Ježíšův charakter.

 • Galatským 5:22-25
  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
  Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
  Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

E.G.W.
Chceš-li být svatým v nebi, musíš být nejprve svatým na zemi. Charakter, který jsi získal v tomto životě, se smrtí ani zmrtvýchvstáním nezmění. Vyjdeš z hrobu se stejnými sklony či touhami, jaké jsi projevoval doma či ve společnosti. Ježíš při svém příchodu nezmění charakter lidí. Dílo proměny musí být vykonáno nyní. (13 MR82, 1891)

Jak na to?
Prožíváme Jom kipur – Den smíření, náš velekněz je ve Svatyni svatých, a Boží lid musí zpytovat své svědomí, prosit za odpuštění hříchů a prosit o Ducha Božího, který má jako jediný moc měnit lidské nitro.
Duch Boží nás pak může měnit k obrazu Pána Ježíše a připravit nás na pečeť živého Boha.
Pak Ježíš Kristus přijde pro svůj lid.

Otázka však zní: opravdu toužíme po nebeské vlasti, nebo zde na zemi máme přednější cíle?

Poslechněte si zajímavé kázání:

Ladislav Hodač
Co znamená být adventistou sedmého dne
Ke stažení [download id=“3″]

Shawn Boonstra s českým překladem
Na hranicích zaslíbené země
Ke stažení: [download id=“2″]

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít