Domů / Studium / Sedmý den

Sedmý den

Boží zákon je neměnný

Platí všech 10 přikázání? Platí např.: „Neměj žádné bohy kromě mne.“ „Nekraď.“ „Nezabíjej.“? Proč by tedy nemělo platit čtvrté přikázání?

Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.“

Bůh ustanovil za sedmý den sobotu. Lidská mocnost však změnila den pro uctívání Boha – Stvořitele ze soboty na neděli. Avšak v rozporu s Božím zákonem.

Kde se stala změna?
V březnu roku 321, prohlásil římský císař Konstantin neděli, sluneční den (dies solis), za svátek. Anglicky Sunday či německy Sonntag tento význam přináší až do současnosti. Více na Wikipedii

Záleží na tom, který den světíme?
Pokud chceme následovat Ježíše Krista, budeme chtít žít podle Jeho příkladu a dodržovat všechna Jeho přikázání.

  • Jan 14:15 
    Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

 

Co říká prorok E. G. White o uctívání neděle a budoucnosti?

Velké drama věků – 35. kapitola
…Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti. Spojené státy nebudou přisluhovat papežské moci samy. Vliv Říma v zemích, které kdysi uznávaly jeho nadvládu, ještě zdaleka nepominul. Proroctví předpovídá obnovu moci Říma: „Viděl jsem, že jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ (Zj 13,3) Zasazení smrtelné rány ukazuje na úpadek papežství v roce 1798. Po této události, jak říká prorok, „se ta rána zhojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ Apoštol Pavel výslovně uvádí, že „člověk nepravosti“ bude působit až do doby druhého příchodu Ježíše Krista (2 Te 2,3-8). Až do konce času bude pokračovat ve svém díle klamu. Jan o této moci říká: „Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života.“ (Zj 13,8) Jak ve Starém, tak v Novém světě bude papežství poctěno tím, že lidé budou uctívat neděli, a budou tedy uznávat zařízení vycházející plně z autority církve…

Velké drama věků – 36. kapitola
Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek pravdy. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kteří Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť….

…Svět spěje k strašnému konci. Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí, aby se „všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci“ (Zj 13,16) řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti. Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest…

…Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý – kdo nebude respektovat Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazypřijme znamení šelmy, znamení poddanosti mocnosti, kterou se rozhodne poslouchat více než Boha; pak zazní z nebe varování: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu.“ (Zj 14,9.10)…

…Protože zastánci pravdy odmítnou uctívat neděli jako sobotu, budou mnozí z nich uvězněni, jiní vypovězeni ze země, další budou trpět jako otroci. Dnes nám něco takového připadá nemožné. Až bude však lidem odňat Boží Duch, který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který nenávidí Boží přikázání, budou se dít neobvyklé věci. Lidské srdce umí být velice kruté, když se z něj vytratí Boží láska a úcta….

…Přes výstrahy, které jim Bůh dává, pošlapávají dále přikázání Desatera, až nakonec začnou pronásledovat ty, kdo přikázání Desatera respektují jako svatá. Neváží si Ježíše Krista, protože pohrdají jeho slovem a lidem…

Celá 35. a 36. kapitola knihy Velké drama věků

… Náboženské mocnosti, které jsou podle svého vyznání spojeny s nebem a předstírají, že mají povahu Beránkovu, svým jednáním projeví, že mají srdce draka a že jsou podněcovány a ovládány satanem. Blíží se doba, kdy Boží lid pocítí pronásledování proto, že zachovává sedmý den. Satan zapříčinil změnu soboty na neděli v naději, že se mu podaří zmařit Boží záměry. Snaží se snížit Boží přikázání před lidskými zákony. Člověk hříchu, který se odvážil změnit časy a zákony a který utlačoval Boží lid, bude podněcovat k vydání zákonů, vynucujících zachovávání prvního dne týdne. Boží lid však má stát pevně na Jeho straně. Pán jim bude pomáhat a zjeví, že On je Bohem bohů…
EGW – 9T229

Texty E.G.White týkající se úlohy odborů:
„Brzy přijde doba, kdy vládnoucí moc odborů začne být despotická.“
(EGW, Lt 5, 1904)

„Pracovní odbory budou jednou ze sil, které přinesou na tuto zemi čas takového soužení, jaké zde nebylo od samého počátku světa.“
(EGW, Lt 200, 1903)

Podrobné vysvětlení ZDE

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít