Domů / Studium / Spiritismus a okultismus

Spiritismus a okultismus

Co je spiritismus?

Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím media. Media jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující apod.
Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše“ neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale jsou to projevy padlých (ďáblových) andělů.

 • Kazatel 9:5 
  Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

Spiritisté jsou sami oklamáni, věří-li, že skrze media mluví duchové zemřelých lidí.

Prvním mediem byl had
Had byl nejchytřejším ze všech tvorů a ďábel si ho proto použil za prostředníka „medium“ a skrze něj svedl člověka k hříchu.

 • 1. Moj 3,1-6
  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
  Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
  Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“
  Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
  Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

Ďábel je rovněž původcem učení o nesmrtelnost člověka („nesmrtelná duše“) Toto lživé učení zvěstoval již prvním lidem: „Nezemřete, ale budete jako bohové …“

Je to satanovo učení, tvrdí-li se, že smrt není skutečnou smrtí, nýbrž je to jakýmsi přechodem do života. Žel se tomuto učení věří téměř ve všech náboženstvích, včetně některých křesťanských denominací.

Když se satanovi podařilo svést lidi do hříchu, neměl již zapotřebí komunikovat s lidmi prostřednictvím nižšího stvoření, nýbrž ve všech dobách tomu používal lidi, kteří se mu vědomě, či nevědomě vydali do jeho rukou.

Písmo zakazuje věštění a vyvolávání duchů

A) Nedotazujte se mrtvých

 • Izajáš 8:19 
  Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.“ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?

Nemáme se tudíž ptát mrtvých, ale samotného Boha.
Pokud víme, že mrtví nevědí nic a lidé se i přes výslovný zákaz Boha doptávají duchů zemřelých, pak přicházejí duchové ďábla a lidé se stávají obětí nebezpečných a osudných klamů.

B) Žádní věštci a hadači

 • Deuteronomium 18:9-12 
  Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů.
  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
  Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Již lid izraelský dostal od Hospodina příkaz, aby mezi sebou netrpěl věštce a hadače.
Dnes jsou to ale právě mnozí křesťané, kteří vyhledávají hadače a věštce a ještě raději se uchylují ke spiritistickým seancím.

C) Izraelský král Saul zahynul proto, že se od přímé rady svého Boha uchýlil k věštkyni – mediu

Kyž Bůh Saula opustil, pro jeho hřích, Saul se šel poradit s „duchem věšteckým“. Vešel za noci k věštkyni Endor a žádal ji, aby mu mohla vyvolala zemřelého proroka Samuele, aby se s ním mohl poradit. Věštkyni se zdánlivě podařilo vyvolat „ducha“ zemřelého prroka.
Ve skutečnosti to však nebyl jeho duch, nýbrž byl to satan, který na sebe vzal podobu proroka a napodobil i jeho hlas.
Celý příběh je zapsán Bibli: 1 Samuelova 28:3-19

Satan má totiž moc proměnit se i v anděla světla a proto docela snadno napodobí např.  i charakteristické rysy zesnulých, jako to bylo v tomto případě.  Viz 2. Kor. 11,14

V Saulově případě a stejně i  v současnosti satan a jeho padlí andělé používají  jako mocný nástroj svého klamu někdy i PRAVDU.

Svědčí o tom verše 1 Samuelova 28:15-19. Mj. Saulovi bylo „duchem“ oznámeno, že on a jeho synové druhý den zahynou. A tak se také stalo.
Saul však zahynul právě proto, že se radil s tímto „duchem věšteckým“…

 • 1 Paralipomenon 10:13  -14
  Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha.
  Hospodina se nedotazoval, proto jej Hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova.

Spiritismus dnes

a) Novodobý spiritismus vznikl v polovině 19. století, v domě rodiny Foxovy v Hydesvillu. V přítomnosti dvou dcer Foxových se v domě ozývalo jakési klepání, které vzbuzovalo jejich pozornost. Na položené otázky se ozývalo další klepání jako odpovědi.  Od této doby se spiritismus rozšířil po celém světě.

b) Půdu porozšíření spiritismu připravily církve a to šířením pohanského učení o „nesmrtelnosti lidské duše“
Právě v církvích se spiritismus a okultismus šíří jako lavina. V mnohých případech se sami duchovní přiznávají ke spiritismu nebo naukám, která s ním souvisí.

c) Spiritismus je dvojího druhu: spekulativní a náboženský. Ve spekulativním, kde se za peníze zprostředkují různé odpovědi, je mnoho prostého podvodu a vychytralosti. Následkem je, že mnozí si myslí, že celý spiritismus je podvod. To však neodpovídá skutečnosti.

d) Nejvíce rozšířený je spiritismus náboženský

Seance zpravidla začínají modlitbou a někdy i čtením Písma (!). Pak teprve přichází některé medium do tzv. transu – čili ve skutečnosti do něj vstupuje duch ďáblův (démon, padlý anděl)

A protože se mnohé předpovědi mohou naplnit, jsou spiritisté přesvědčeni, že je to učení od Boha a že je to nejlepší cesta, po které má lidstvo jít. Boží slovo nám však jasně a výslovně praví, že je to učení ďábelské.
Viz

 • Skutky apoštolské 16:16-18
  Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk.
  Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“
  A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.

Dívka, o které je zpráva v těchto verších, nemluvila o apoštolech nic špatného, naopak mluvila o nich jen pravdu, a přece skrze ni mluvil duch ďábelský.
Proto také byla ihned učiněna přítrž jejímu působení, aby duch, kterým byla ovládána, ztotožňován s Duchem toho, v jehož jménu apoštolové působili.

Cesta do zahynutí
Spiritismus vede lidi do zahynutí, protože je popíráno  a zkreslováno vykoupení v Ježíši Kristu.
Podle učení spiritismu budou všichni lidé spaseni a dokonce i sám ďábel.
Kdo zde žil špatně, bude mít příležitost odtrpět své viny v dalším životě, a nakonec se z něj stane dokonalá bytost.

Toto učení je v přímém rozpioru se slovy Kristovými:

„Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen“

Spiritisté také zavrhují učení Písma o andělech a tvrdí, že jsou to duchové zemřelých, nevěří v zmrtvýchvstání , přestože Bible obrací naději věřících právě na dobu vzkříšení.

Co je to okultismus?

Okultní znamená tajemný, skrytý.

Okultismus proto bývá někdy označován za „tajemnou vědu“ protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi.
Nejedná se však o žádnou vědu v pravém slova smyslu, ale pouze o další projevy duchovního vlivu padlých bytostí (satanských  sil).

K okultismu patří hypnóza, telepatie, astrologie, jasnovidectví, atd…

Jedná se o místa pro přímé působení duchovních mocností, které jsou Bohu a lidem nepřátelské.

Pán Ježíš předpověděl, že v posledních dnech budou mnozí činit veliké zázraky a divy, takže by svedli i vyvolené, pokud by to bylo možné. Matouš 24:24-25

Spiritismus a okultismus přivádí lidi jednak do věčné smrti, ale také mnoho lidí mění, ničí je a přivádí k lékařům, kteří jim nepomohou.

Závěrem:
VARUJME SE OKULTISMU A SPIRITISMU!!!
Nečtěme knihy, které se těmito tématy zabývají, rozhodně se neúčastněme seancí.
Mnoho lidí na svou zvědavost doplatilo a následky pociťují dodnes. A to včetněmnoha mladých lidí, kteří od návštěvy na seanci např. pociťují nekli, mají zlé sny, v noci vidí duchovní bytosti apod.
Jedinou cestou, jak z těchto problémů ven, je JEŽÍŠ KRISTUS!!!

Držme se Bible jako jediného směrodatného pramene popisujícího jediného skutečného BOHA a oblecme si plnou Boží zbroj – Efezským 6:11 -17.

 • Efezským 6:11 -12
  Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

DOPORUČUJEME KNIHU „KOUZLO POVĚRY“
[download id=“5″]

Zajímavé je také toto video:
http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/kulaty-stul-2008-02-29-okultismus/quality/high

Pokud se vám nezobrazí v Mozille,  zkuste Internet Explorer.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít