Domů / Studium / Vyjdi, lide můj, z Babylonu

Vyjdi, lide můj, z Babylonu

„Vyjdi, lide můj, z toho města.“ (Zj 18,4)
Volá samotný Pán Ježíš. Na koho volá a co je Babylon?

Babylón, žena ze Zjevení sedmnácté kapitoly, je vylíčen jako žena „oděná purpurem a šarlatem a ozdobená zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty … a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ Prorok dále popisuje: „Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.“ O Babylónu se také říká, že je to „veliké město, panující nad králi země“ (Zj 17,4-6.18). Moc, která po dlouhá staletí neomezeně vládla nad křesťanskými panovníky, je Řím. Purpur a šarlat, zlato, drahé kamení a perly živě zobrazují velkolepost a více než královskou okázalost, kterou stavěl na odiv pyšný Řím. O žádné jiné mocnosti než o římské církvi, která tak kkrutě pronásledovala Kristovy následovníky, se nedalo právem říci, že je „opilá krví svatých“. Babylónu se také vytýká nezákonné spojení „s králi země“. Tím, že se odloučila od Pána a spojila se s pohany, stala se nevěstkou židovská církev. Podobně upadla a zaslouží si stejný odsudek také římská církev, protože hledala oporu světských mocností.

O Babylónu se říká, že je to „matka všeho smilstva“. Jako její dcery jsou označeny církve, které přijaly její učení, její tradice a řídí se jejím příkladem tím, že obětují pravdu i Boží přízeň, aby mohly vytvořit protizákonné spojenectví se světem. Poselství ze Zjevení čtrnácté kapitoly, které ohlašuje pád Babylóna, musí označovat ty náboženské organizace, které byly kdysi čisté, ale které se zvrhly. Protože toto poselství následuje po upozornění na soud, bude hlásáno až v posledních dnech. Nemůže tedy označovat pouze římskou církev, protože ta odpadla od Boha už před mnoha staletími. Navíc, osmnáctá kapitola knihy Zjevení vyzývá Boží lid, aby „vyšel z Babylóna“. To znamená, že velká část Božího lidu je ještě stále v Babylónu. Ve kterých církvích můžeme dnes najít většinu Kristových následovníků? Nepochybně v různých protestantských církvích. V době svého vzniku se tyto církve postavily čestně k Bohu a k pravdě, proto je provázelo Boží požehnání. I nevěřící svět musel uznat, že přijetí zásad evangelia přináší blahodárné výsledky, jak to prorok slíbil Izraeli: „Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina.“ Ztratily se však jako důsledek snahy napodobovat nevěřící a získat jejich přízeň, ty se staly kletbou a zhoubou Izraele. „Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvem.“ (Ez 16,14.15)

Mnohé protestantské církve napodobují příklad Říma v hříšném spojenectví s „králi země“ – státní církve spojenectvím se světskými vládami, jiné církve úsilím o přízeň světa. Označení „Babylón“ – zmatek – můžeme právem použít pro církve, které sice tvrdí, že své učení vyvozují z Bible, přesto se však rozštěpily na nespočet skupin a zásadně se liší svým vyznání víry a svým učením.

Kromě hříšného spojení se světem vykazují církve, které se oddělily od Říma, také další rysy římské církve.

Jistá římskokatolická kniha tvrdí: „Kdyby se římská církev uctíváním svatých dopouštěla modloslužebnictví, pak se její dcera, anglikánská církev, dopouští téhož, protože na deset kostelů zasvěcených Panně Marii připadá jen jeden zasvěcený Kristu.“ (Richard Challoner v „The Catholic Christian Instructed, úvod, str. 21.22)

A dr. Hopkins prohlašuje ve svém pojednání o tisíciletém království: „Není důvodu tvrdit, že antikristovské postoje a zvyky projevuje pouze římská církev. Protestantské církve mají v sobě mnoho antikristovského a jsou na hony vzdáleny tomu, aby se o nich mohlo říci, že jsou opravdu oproštěné od … zkaženosti a bezbožnosti.“ (Samuel Hopkins, Dílo, díl 2, str. 328)

O odluce presbyteriánské církve od Říma dr. Guthrie napsal: „Před třemi sty lety opustila naše církev s otevřenou Biblí na svém praporu a s heslem ‚Zkoumejte Písmo‘ brány Říma.“ A pak klade důležitou otázku: „Vyšla čistá z bran Babylóna?“ (Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, str. 237) Jak řekl Ch. Spurgeon: „Anglikánská církev je, jak se zdá, úplně prosáklá učením, že spasení záleží na svátostech. Ovšem lidé, kteří se od této církve odlučují, jsou téměř vždy naplněni filozofickou nevěrou. Lidé, od nichž bychom očekávali lepší postoje, se jeden po druhém odvracejí od základů víry. Obávám se, že srdce Anglie je skrznaskrz prostoupeno zhoubnou nevěrou, která se navíc odvažuje vystupovat na kazatelnu a nazývat se křesťanskou vírou.“

Ukázka z knihy EGW Velký spor věků

Členství v žádné církvi nikomu nazaručí spásu. Hlavním problémem je, co daná církev učí. A pokud jsou to falešná učení – bludy, pak jsou těmito bludy zasaženi i členové. A to má zásadní vliv na jejich spásu – záchranu!!! Proto Bůh volá svůj lid, aby vyšel z Babylonu, aby nezahynul!

 • Zjevení Janovo 18:3-5 
  neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.

Žena je obrazem církve. A nevěstka je obrazem církve, která je Bohu nevěrná. A čím je nevěrná? Tím, že do svých nauk vložila pohanské (satanovy) zvyky, učí falešné nauky, zkresluje obraz Boha a také nedodržuje Boží přikázání.

Boží přikázání jsou stále platná v plném rozsahu: sám Pán Ježíš Kristus říká, že nepřišel zrušit zákon!!!

 • Matouš 5:17 
  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

Sami si posuďte, které církve nedodržují Boží přikázání. Zejména druhé a čtvrté.

 • Exodus 20:2  – 17
  1. přikázání
  „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
  Neměj žádné bohy kromě mne.
  2. přikázání
  4  Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5  Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6  a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
  3. přikázání
  7  Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
  4. přikázání
  8  Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.9  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10  ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11  V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
  5. přikázání
  12  Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
  6. přikázání
  13  Nezabíjej.
  7. přikázání
  14  Necizolož.
  8. přikázání
  15  Nekraď.
  9. přikázání
  16  Nelži o svém bližním.
  10. přikázání
  17  Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

Každý člověk má svobodu se rozhodnout. Pokud ale touží poznávat skutečnou tvář Boha a vejít do Božího království, měl by se držet pouze Bible a ne lidských nauk a tradic!

Pokud touží být ve společenství lidí, kteří vyznávají Boží zákon jako hlavní prioritu, má možnost. Na světě existuje duchovní Izrael, Boží lid Bohem povolaný k hlásání brzkého příchodu Pána Ježíše Krista. Církev, která Boží zákon vyzdvihuje ve všech bodech desatera.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít