Domů / Studium / Znamení šelmy

Znamení šelmy

Co je znamení šelmy, které je popisováno v knize Zjevení 13. kapitole?

Znamení šelmy
„Až se vedoucí církve Spojených států sjednotí v běžných bodech učení a ovlivní stát, aby vynucoval dodržování svých zákonů, vytvoří protestantská Amerika obraz římské hierarchie. Pak budou přestupníci nezbytně postiženi občanskými tresty.“

„Křesťané uplynulých generací světili neděli v domnění, že světí Biblickou sobotu. I dnes jsou upřímní křesťané ve všech církvích, církev římskokatolickou nevyjímaje, kteří jsou plně přesvědčenni o tom, že neděle představuje Bohem stanovenou sobotu. Bůh přijímá jejich poctivý úmysl a věrnost. Ale až bude svěcení neděle vynucováno zákonem, dostane se světu světla o závazné pravosti soboty. Kdo ještě potom bude přestupovat Boží přikázání a bude se řídit nařízením  římské moci, vzdá větší poctu  papežství, než Bohu. Bude se klanět Římu a moci, vynucující dodržování římského nařízení.

Až lidé zavrhnou ustanovení, které Bůh dal na důkaz své moci, uznají místo toho znamení nadvlády Říma. Tím přijmou znamení poslušnosti k Římu, „Znamení šelmy“. Ale lidé obdrží „znamení šelmy“ teprve tehdy, budou-li trvat v přestoupení i potom, až budou jasně poučeni. Pak se budou muset rozhodnout pro přikázání lidí anebo pro přikázání Boží.“

„Až protestantismus podá přes propast ruku Římu, až si jako stát podáme ruce se spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše země (jsou míněny USA, poznámka pěekladatele) zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní šíření papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázračného působení a doba konce.“

„Vynucování svěcení neděle ve Spojených státech bude znamenat uctívání šelmy a jejího obrazu.“ To už bude znamenat pád Babylona.
Božím protikladem klanění se šelmě a jejímu obrazu je odraz Božího obrazu v duši a v životě.
Doba zkoušky se rychle blíží. Musíme se připravit již dnes.
„Až lidé nahradí Boží zákon, zákony lidskými a budou přednostně uznávat projev autority člověka – neděli místo Biblické soboty, bude to znamenat poslední jednání dramatu.“
„Lidu Spojených států se dostalo velké přednosti. Ale až omezí náboženskou svobodu, vzdá se protestantismu a dostane tvář papežství, dovrší se míra jeho viny a odpadnutí národa bude zaznamenáno v nebeských knihách. Důsledkem toho odpadnutí bude záhuba národa.“

Až se Amerika, země náboženské svobody, spojí s papežstvím a bude lidi nutit ke svěcení nepravé soboty bez ohledu na svědomí, zařídí se lidé všech zemí světa podle jejího příkladu.“
Po vzoru USA se zařídí i ostatní národy. Tato země sice povede, ale stejná krize přijde na náš lid i v jiných státech světa.“
„Duchařská hnutí budou tvrdit, že je poslal Bůh, aby přesvědčila přestupníky neděle o jejich omylu. Budou zdůrazňovat, že zákony země je nutno dodržovat jako zákony Boží. Budou naříkat nad velkou zkažeností světa a budou opakovat učení nepravých učitelů, že morální úpadek je způsoben znesvěcením  neděle. Ti, kteří nepřijmou toto poselství zakusí velký hněv.
Církev použije světské moci a v tomto díle se spojí papeženci a protestanty. Až bude hnutí ve prospěch neděle silnější a upevněné, bude vydán zákon proti těm, kteří ostříhají přikázání. Bude jim vyhrožováno pokutami a vězněním. Některým bude nabídnuto vlivné postavení, jiným odměny a výhody, jen aby se vzdali své víry.“

Velká zkouška
„Až bude Boží zákon potupen, bude církev vytříbena ohnivými zkouškami. Větší část věřících, než předpokládáme, bude věnovat pozornost svůdným duchům a ďábelským učením.“
„Milí bratři a sestry. Uvědomujete si, že vaše spasení je právě tak jako spasení ostatních lidí závislé na tom, jak se připravíte na soužení, které nás čeká?“
„Vždyť všichni ti, kteří se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Řím 8,14)
„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen před ukončením doby milosti. Má to být pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho věčném osudu.“
„Vichřice se blíží. Velká část těch, kteří zdánlivě věří, v trojandělské poselství, není žel posvěcena poslušností pravdy. Tito lidé odejdou a připojí se k protivníkům.“
Je možné, že v této době bude satan vystupovat jako Kristus.
„Jsme varováni, že satan bude v posledních dnech působit pomocí znamení a lživých zázraků.
Bude v tom pokračovat až do ukončení doby milosti, aby mohl tvrdit, že není andělem temnosti, ale světla.“
„V té době dojde v církvi k oddělení zlata od strusky. Pravá zbožnost se bude jasně lišit od zdání a pozlátka. Nejedna hvězda, jejíž lesk obdivujeme, zajde v temnotě.“
Ti, kteří odpadnou v době soužení, budou v zájmu vlastního bezpečí vydávat křivé svědectví a zradí své bratry. Kristus nás před tím varoval, abychom nebyli překvapeni nepřirozeným, krutým jednáním těch, kteří zavrhnou světlo.“

Ukázka z materiálu Příprava na pozdní déšť. Texty v uvozovkách jsou většinou texty Božího pororoka Ellen Gould White.

Nahoru

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Nastavení vašeho prohlížeče podporuje "cookies" pro optimalizace vyhledávání.

Zavřít